הדפס מסמך
לכבוד חברת הביטוח: ____________________________ שם הסוכן מספר הסוכן
   

טופס הודעה על תביעה בביטוח דירה ועסק

תביעה מס' מספר הפוליסה סוג הביטוח
     

שם המבוטח מקצוע/עיסוק תאריך הנזק או האבדה המקום בו קרה הנזק או האבדה
       
הכתובת המלאה של המבוטח טלפון
   

פרטים מלאים אודות הנזק או האבדה
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
  מהו הרכוש שניזוק  ____________________________________________________________________________
  כמה זמן נמצא בשימושך  ________________________________________________________________________

  האם הודיעו למשטרה    כן לא           או למכבי אש    כן לא
     אם כן מתי ___________________________ ולאיזו תחנה ___________________________

  האם אתה הבעלים היחידי של הרכוש הניזוק או האבוד    כן לא

  האם יש לך ביטוחים אחרים המכסים את הרכוש הניזוק
     אם כן נא לתת פרטים _________________________________________________________________________

  האם כבר תבעת ביטוחים מחברת ביטוח    כן לא
     אם כן נא למסור את שם החברה  __________________________________________________________________

                      תאריך הנזק ___________________________

                      סכום הפיצויים __________________________


במקרה גניבה
  איך נכנסו הגנבים לתוך המקום _____________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
  מאיזה חלק של הבית נגנב הרכוש ___________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
  האם מישהו היה במקום בזמן המקרה    כן לא                         אם כן, מי ______________________________________
  אם לא, מתי וכמה זמן נשאר המקום בלי השגחה __________________________________________________________


הצהרה
הנני מצהיר כי הפרטים הניתנים לעיל הם הצהרה מלאה ונכונה לפי מיטב ידיעתי וכי לא העלמתי כל אינפורמציה וכי הסכום
הנתבע על ידי בסך ______________ שקל חדש מהווה את הנזק שנגרם לי על ידי האש/הגניבה הנ"ל.

המקום: _________________ שם מלא: ____________________ חתימה: ________________ תאריך: _____________


דף 1 מתוך 2

טופס הודעה על תביעה בביטוח דירה ועסק

נא לפרט החפצים שנגנבו או ניזוקו ולצרף קבלות.

תיאור החפץ נקנה בתאריך מחירו כיום מחירו כחדש
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

הצהרה
הנני מצהיר כי הפרטים הניתנים לעיל הם הצהרה מלאה ונכונה לפי מיטב ידיעתי וכי לא העלמתי כל אינפורמציה וכי הסכום
הנתבע על ידי בסך ______________ שקל חדש מהווה את הנזק שנגרם לי על ידי האש/הגניבה הנ"ל.

המקום: _________________ שם מלא: ____________________ חתימה: ________________ תאריך: _____________


דף 2 מתוך 2
הדפס מסמך